Biznesowy look kobiety

0
351
Biznesowy look kobiety

Bizne­sowy look dla kobiety powi­nien być przede wszyst­kim wygodny, a jed­no­cze­śnie taki, by pod­kre­ślł jej kobie­cość. W wielu fir­mach pra­co­dawcy wyma­gają dress codu. Jeżeli nie wiesz, w jaki spo­sób się ubrać do pracy to zapra­szam do arty­kułu.

Czy tylko sukienka?

Dla wielu kobiet może się taki strój bizne­sowy wyda­wać nudny. To dla­tego, że mamy błędne wyobra­że­nie. Bizne­sowy look to nie tylko sukienka, ale rów­nież spód­nica, spodnie czy mary­narka oraz komi­ne­zon. W swo­jej sty­lówce powin­naś uni­kać zbyt krzy­kli­wych faso­nów. W swo­jej sza­fie powin­naś mieć kilka koszu­lek wyso­kiej jako­ści, które będą Twoją bazą. Sto­suj taką zasadę, że jeśli spód swo­jego stroju jest sze­roki to górę zrób obci­słą i na odwrót. Dzięki temu pod­kre­ślisz kształty i nie będziesz wyglą­dać jak worek. Jeżeli ubie­rzesz troszkę z dużą sukienkę, to warto dodać do niej pasek. W ten spo­sób tam gdzie nie mia­łaś talii to się pojawi. Na górę naj­le­piej zarzu­cić mary­narkę. Aby dopeł­nić swój strój, możesz ubrać szpilki w sto­no­wa­nym kolo­rze. Pasują nawet do spodni czy kom­bi­ne­zonu, a w nich Twoje nogi optycz­nie się wydłużą. Dzięki temu będziesz wyglą­dać na poważną bizne­swo­man. 

Jakie kolory nosić? 

Te kolory, które wymie­nię pew­nie nie będa dla Cie­bie jakimś wiel­kim zasko­cze­niem. Naj­bar­dziej for­malne odcie­nie to biel, czerń, gra­nat czy sza­rość. W te kolory zwy­kle ubie­ramy się przy dużych uro­czy­sto­ściach. Oczy­wi­ście nie ma takiej potrzeby, byś teraz wypeł­niła swoją szafę tylko tymi kolo­rami. Wio­sną oraz latem możesz posza­leć i ubie­rać się kolory, które nawią­zują do natury. Takie jak beże, paste­lowy róż czy zie­leń, błę­kit. Swój look warto uzu­peł­nić cie­ka­wymi dodat­kami. Dodat­kowo możesz posza­leć z faso­nami. W stroju bizne­sowym dobrze wyglą­dają plisy czy sukienki z asy­me­trycz­nymi prze­cię­ciami. Warto dodać do swo­jego ubioru torebkę czy tore­beczkę. W ten spo­sób dopeł­nimy swój look. 

Zalety bizne­so­wego ubioru

Może nie zda­jesz sobie z tego sprawy, ale bizne­sowy look pod­kre­śli Twoją figurę oraz ukryje Twoje man­ka­menty. Ważne tylko, by ubra­nia były dla Cie­bie wygodne i odpo­wied­nio dopa­so­wane. Nie kupuj za dużych ubrań. Posta­raj się dobrać roz­miar ide­alny dla Cie­bie. Dzięki temu Twoja syl­wetka na pewno nabie­rze kształ­tów, a nie będzie się roz­pły­wać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj